Dane teleadresowe


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr2
ul.Jastrzębska 136
44-304 Wodzisław Śl.

Dyrektor : mgr Agnieszka Rudzka - Gajda

 

tel 032 455 47 63 lub 739 076 222
fax  
e-mail zsp2@wodzislaw-slaski.pl
strona internetowa http://zsp2.wodzislaw-slaski. pl/

 

Organizacja roku szkolnego 2013/2014

24‑09‑2013 20:57:16

2.09 - rozpoczęcie roku szkolnego
23.12- 31.12 - przerwa świąteczna
20.01 - 20.02 - ferie zimowe
17.04 - 22.04 - wiosenna przerwa świąteczna
27.06 - zakończenie roku szkolnego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Organizacja roku szkolnego 2012/2013

30‑08‑2012 19:26:35
3 września 2012r - rozpoczęcie roku szkolnego
22 - 31 grudnia 2012r - zimowa przerwa świąteczna
11 - 24 lutego 2013r - ferie
28 marca - 2 kwietnia 2013r - wiosenna przerwa świąteczna
28 czerwca 2013r - zakończenie roku szkolnego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

25‑07‑2012 11:59:02

REGULAMIN KONKURSU OFERT

NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ ORAZ PROWADZENIE

DOŻYWIANIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

Konkurs ogłoszono: na stronie internetowej www.zsp2wodzislawslaski@edupage.org oraz na tablicy ogłoszeń

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 , ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śl.

Część I. Informacje ogólne.

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu.

1.1 Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wodzisławiu Śl.

44-304 Wodzisław Śl.

ul. Jastrzębska 136

Tel./Fax 32-455-47-63

1.2 Zamawiający ogłasza konkurs ofert na:

" Dzierżawę pomieszczeń oraz prowadzenie dożywiania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wodzisławiu Śl.

2. Przedmiot konkursu

2.1 Po wydzierżawieniu od szkoły pomieszczeń (jadalni i aneksu kuchennego) Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia dożywiania na następujących zasadach:

- codzienne przygotowywanie posiłków (zgodnie z normami żywieniowymi ) i wydawanie śniadań i obiadów dla dzieci przedszkolnych, w godz. od 8.30 do 11.30 z wyłączeniem dni wolnych od zajęć,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie jadalni i aneksu kuchennego zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

- doposażenie na własny koszt dzierżawionych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do

prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania

umowy i po jej wygaśnięciu własnością Oferenta)

- na własny koszt Oferent będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne

urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych

urządzeń, malowanie i drobne naprawy użytkowanych pomieszczeń, roboty instalacyjne związane z montażem urządzeń i ich montaż : wodomierza, licznika do pomiaru zużytej energii elektrycznej,

2.2 Łączna powierzchnia jadalni wraz z aneksem kuchennym z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 51,32 m2.

Zestawienie pomieszczeń objętych powyższym zakresem usług zawarte jest w załączniku nr 1

do Regulaminu.

Szczegółowy wykaz wyposażenia znajdującego się w dzierżawionych

pomieszczeniach zawarty jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Oferent będzie ponosić poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych takich jak: energia elektryczna ( z licznika ), woda i kanalizacja ( z licznika ), wywóz odpadów komunalnych (50%wartości faktur wystawionych przez wykonawcę usługi) lub zakupi własny kontener na odpady i indywidualnie będzie regulował opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Oferent obowiązany jest do ustalenia ceny śniadań i obiadów dla dzieci przedszkolnych na okres każdego roku szkolnego do dnia 30 czerwca, po uzyskaniu akceptacji dyrektora placówki na piśmie.

Brak powyższej akceptacji jest podstawą rozwiązania umowy.

Część II Termin realizacji umowy:

Wymagany termin realizacji umowy - 01.09.2012 r. - 30.06.2015 r.

Część III Opis sposobu przygotowania oferty:

3. Dokumenty składające się na ofertę.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu) ,

2. ksero dowodu wpłaty wadium,

3. dokumenty uwiarygodniające Oferenta stosownie do pkt.7 niniejszych warunków.

4. Postać oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi

w niniejszych warunkach konkursu.

- Oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Oferentów. Wizji lokalnej Oferenci

dokonają indywidualnie.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez

osobę/osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.

Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone

podpisem osoby uprawnionej.

Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:

a/ propozycję średniej dziennej ceny za śniadanie i obiad. . Cena śniadania i obiadu obejmować musi wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem

b/ propozycję dotyczącą wysokości czynszu dzierżawnego za okresy miesięczne z tytułu

dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia kuchni.

5. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

44-304 Wodzisław Śl.

ul. Jastrzębska 136

oraz następująco oznakowana:

Oferta konkursowa (zamienna, względnie wycofanie oferty).

"Dzierżawa pomieszczeń oraz prowadzenie dożywiania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wodzisławiu Śl.

"Nie otwierać przed: 27.07.2012r godz.10.00."

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

Część IV. Warunki wymagane od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające.

6. Oferent musi spełniać następujące warunki:

- Oferent realizował wcześniej usługi podobne do przedmiotu przetargu.

- Oferent musi być podmiotem gospodarczym, tj. musi być wpisany do Krajowego Rejestru

Sądowego, do ewidencji działalności gospodarczej i działać na podstawie ustawy o

działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych,

- Oferent zobowiązań dotyczących przygotowania posiłku dla uczniów nie może powierzyć

innemu podmiotowi bez zgody zamawiającego.

7. Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do ofert następujące dokumenty

potwierdzające spełnienie w/w warunków:

Z-1 )Aktualne zaświadczenie/ z datą wystawienia nie później niż 6 miesięcy licząc od

daty składania ofert/ z właściwego organu rejestrowego , że Oferent jest uprawniony do

występowania w obrocie prawnym, potwierdzające ze profil działania Oferenta odpowiada

profilowi działalności objętej postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do

dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego

spółką cywilna obowiązuje załączenie umowy spółki.

Z-2) oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

Z-3) ksero pokwitowania wpłaty wadium.

Z-4) Wykaz realizacji podobnych do przedmiotu konkursu , np. prowadzenie stołówki

wg poniższego wzoru:

Lp. Nazwa zamówienia Okres realizacji Zamawiający

Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału albo

poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów spowoduje odrzucenie

oferty.

Do rozstrzygnięcia konkursu wystarczy jedna ważna oferta.

Część V. Kryteria oceny oferty.

8. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszego bilansu

następujących elementów:

- propozycja Oferenta - najniższa cena za przygotowanie jednego śniadania i obiadu,

- propozycja wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy pomieszczeń i/ brutto/ za okresy miesięczne.

Współczynniki wag do w/w kryteriów wynoszą:

- propozycja Oferenta ceny za przygotowanie jednego obiadu -80%,

- wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń aneksu kuchennego i jadalni i -20%.

9. Sposób oceny ofert.

a/ najkorzystniejsza cena za przygotowanie 1 śniadania i obiadu, minimalizacja wg zasady:

Pc = (O min / O bad) x Kp x Wc

gdzie :

O min - oznacza najniższą oferowaną cenę brutto za 1 śniadanie i obiad wśród złożonych ofert,

O bad - oznacza cenę brutto za 1 śniadanie i obiad w badanej ofercie,

K p - oznacza jednolitą skalę punktową (100 pkt),

W c - oznacza wagę kryterium oceny.

b/ najkorzystniejsza wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń aneksu kuchennego i jadalni :

P cs = ( S bad / S max ) x Kp x Wc

gdzie:

S max - oznacza najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń aneksu kuchennego i jadalni

S bad - oznacza wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń aneksu kuchennego i jadalni w badanej ofercie,

K p - oznacza jednolitą skalę punktową (100 pkt),

W c - oznacza wagę kryterium oceny.

Część VI. Warunki umowy na wykonanie zamówienia.

10. Szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione muszą być w przyszłej umowie

z wybranym oferentem zamieszczone są w załączniku Nr 4 - wzór umowy.

Część VII. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

11. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ...400,00...PLN/ słownie:czterysta złotych/.Wadium jest wnoszone w pieniądzu. Należy je wpłacić na konto

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śl. nr konta 90 1240 4357 1111 0010 3972 1881.

Oferta nie zabezpieczona wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium musi

być wniesione nie później niż w terminie składania ofert tj. do 27.07.2012r. do godz. 10.00

12. Zwrot wadium:

a/ zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

- zawarcia umowy,

- unieważnienia przez zamawiającego konkursu,

b/ zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium w ciągu 7 dni od zgłoszenia pisemnego

wniosku przez Oferenta:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- którego oferta została uznana za nieważną.

13. Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego, jeżeli

odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy

stało się niemożliwe z winy Oferenta, przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

Część VIII. Termin i miejsce składania ofert.

14. Oferty muszą być złożone na adres podany w ogłoszeniu o konkursie nie później niż do

dnia 27.07.2012r. do godz. 10.00

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śl. ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śl.

Oferty złożone po wyżej podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia

i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas

składania w sekretariacie szkoły, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej

złożenia (dzień, godzina).

Część IX. Tryb udzielania wyjaśnień warunków konkursu.

15. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów konkursowych.

Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w sekretariacie szkoły.

w godz. 8.00-14.00.

Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści

dokumentów konkursowych w terminie nie później niż 7 dni przed upływem terminu

składania ofert.

Pytania oferentów oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

16. Nie przewiduje się zorganizowanego spotkania z Oferentami.

Wizji lokalnej dokona Oferent indywidualnie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

terminu z Dyrekcją Szkoły.

17. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest p.Agnieszka Wołoszyn

tel. 32- 455-47-63 lub 796 853 812

Część X. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat Oferenta.

18. Otwarcie ofert.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.07.2012r. o godz. 10.30

w sekretariacie szkoły. Otwarcie ofert jest jawne.

19. Informacje na temat Oferenta i ceny ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Oferenta

wraz z proponowaną ceną za poszczególne składniki przedmiotu oferty.

Formalną przyczyna nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych

uchybień:

- oferta wpłynęła od wykonawcy, który nie może brać udziału w konkursie,

- nie została zachowana prawidłowa forma ofert,

- oferta została złożona po terminie składania ofert,

- oferty, które nadeszły pocztą w kopertach uszkodzonych lub nie zamkniętych

będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Oferentom bez rozpatrzenia,

- brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt.7 regulaminu jako

wymagane składniki oferty,

- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń,

- Oferent nie spełnił innych wymagań określonych w regulaminie w szczególności nie

wniósł wadium.

Po otwarciu ofert zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia

ewentualnych dodatkowych wyjaśnień odnośnie złożonych ofert.

Oferenci pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu

składania ofert.

Część XI. Tryb ogłoszenia wyników w konkursie, tryb zawarcia umowy.

20. Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

21. Komisja dokona analizy złożonych ofert, wspólnie dokonując punktacji zgodnie

z ustalonymi w regulaminie kryteriami i wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę

punktów.

22. Ogłoszenie wyników konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu. przez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły

www.zsp2wodzislawslaski@edupage.org wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę), której ofertę wybrano oraz cenę.

23. Zawarcie umowy.

W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przybyć

we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy, pod rygorem utraty

wadium.

Zatwierdzono dnia 18.07.2012

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śl.

mgr Anita Nowak

Załączniki Warunków Konkursu

Z 1. Zestawienie pomieszczeń.

Z 2. Wykaz sprzętu i wyposażenia.

Z 3. Wzór ofert

Z 4. Projekt umowy


Załącznik nr 1

Zestawienie powierzchni pomieszczeń netto segmentu "A" blok żywieniowy

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Pow. pom. w m. kw.

1.

Jadalnia

33,73

2.

Aneks Kuchenny

12,85

3.

Schowek

1,67

4.

Składzik Porządkowy

3,07

Powierzchnia ogółem:

51,32


Załącznik nr2

Wykaz wyposażenia /urządzeń, sprzętu/ znajdującego się w dzierżawionych pomieszczeniach

Lp.

Nazwa towaru - wyrobu

Ilość

Rok produkcji

1.

Zmywarka do naczyń

1

2.

Zlewozmywak 2-komorowy

1

3.

Lodówko-Zamrażarka

1

4.

Kuchenka elektryczna

1

5.

Stoliki świetlicowe

5

6.

Krzesła świetlicowe

25

7.


Załącznik nr 3

..............................

/nazwa i adres oferenta/

OFERTA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

ul. Jastrzębska 136

44-304 Wodzisław Śl.

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie, zamieszczonego na stronie internetowej

szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 ul. Jastrzębska 136 w Wodzisławiu Śl..

I. Oferujemy

"Dzierżawę pomieszczeń oraz prowadzenie dożywiania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wodzisławiu Śl.

II. Oferujemy za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynagrodzenie umowne

/ łącznie z podatkiem VAT/ za wykonanie poszczególnych usług:

1. - propozycja Oferenta ceny 1 śniadania i obiadu ................... zł,

2. - propozycja wysokości czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń aneksu kuchennego i jadalni

/brutto/ ................... zł/ miesiąc ,

3. Wyrażam zgodę na ponoszenie opłat za korzystanie z pomieszczeń

objętych dzierżawą.

III. Oferujemy wykonanie całości zadania w terminie od ................do ...............

IV. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją konkursową.

Do dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń. Dokonaliśmy wizji lokalnej.

V. Wadium w kwocie ................ zł zostało uiszczone w dniu .................

w formie ............................ . Dokument potwierdzający wniesienie wadium

załączamy.

VI. Informujemy, że płatności regulowane będą na rachunek w banku

...................................................................................................

VII. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania konkursu do zawarcia umowy w ciągu

3 dni od daty zakończenia konkursu i otrzymania pisma akceptującego.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do

wpłaconego wadium.

Dnia............................

.................................................

/podpis upełnomocnionych

przedstawicieli firmy oferenta/

.....................................

.....................................

/ nazwa i adres firmy oferenta/

Załącznik nr 4

UMOWA

Zawarta w dniu ............................. pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2

w Wodzisławiu Śl. zwanej dalej Wydzierżawiającym reprezentowanym przez:

1. mgr Anitę Nowak - Dyrektora Szkoły

2. mgr -

a ......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

zwanym dalej Dzierżawcą reprezentowanym przez:

1. ......................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści:

Wydzierżawiający zleca a Dzierżawca przyjmuje do

wykonania czynności związane z dzierżawą pomieszczeń oraz prowadzeniem dożywiania w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wodzisławiu Śl

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

Regulamin konkursu na dzierżawę stołówki szkolnej - zał.nr1,

Oferta wykonawcy - zał.nr2.

CZĘŚĆ I - DZIERŻAWA I PROWADZENIE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

§ 1

1.Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy pomieszczenia aneksu kuchennego i jadalni i pomieszczeń pomocniczych/ o łącznej powierzchni 51,32 m. kw. znajdujące się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Jastrzębskiej 136 Zestawienie pomieszczeń zawarte jest w załączniku nr1 do Regulaminu Konkursu Ofert.

§ 2

1.Pomieszczenia wykorzystywane będą przez Dzierżawcę na cele związane z działalnością gastronomiczną

2. Dzierżawca zobowiązany jest do prowadzenia dożywiania na następujących zasadach:

a/ codzienne dostarcza (zgodnie z normami żywieniowymi w poszczególnych

grupach wiekowych) i wydawanie śniadań i obiadów dla dzieci przedszkolnych

w godz. od 8.30 do 11.30 , z wyłączeniem dni wolnych od nauki. Wszelkie zmiany

dotyczące czasu i terminu wydawania posiłków wymagają wcześniejszego uzgodnienia

obu stron,

b/ utrzymanie czystości i porządku na terenie jadalni i aneksu kuchennego zgodnie z wymogami odpowiednich służb,

c/ doposażenie na własny koszt dzierżawionych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do

prowadzenia działalności gospodarczej (urządzenia te pozostają przez okres trwania

umowy i po jej wygaśnięciu własnością Dzierżawcy),

d/ na własny koszt Dzierżawca będzie przeprowadzał konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wydzierżawionych z częstotliwością zgodną z technologią użytkowania tych urządzeń, malowanie i drobne naprawy użytkowanych pomieszczeń, roboty instalacyjne związane z montażem urządzeń i ich montaż : wodomierza,

e/ Dzierżawca obowiązany jest do ustalenia ceny śniadania i obiadu dla dzieci na okres roku szkolnego do 30.06. każdego roku, po uzyskaniu pisemnej akceptacji dyrektora szkoły. Brak powyższej akceptacji jest podstawą do rozwiązania umowy.

f/ Zobowiązań związanych z przygotowaniem posiłków dla dzieci przedszkolnych Dzierżawca nie może powierzać innemu podmiotowi.

g/ Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania wielkości porcji żywieniowych i upoważnia do przeprowadzania tych czynności przedstawicieli rady rodziców oraz nauczycieli

h/ Dzierżawca zobowiązany jest ustawić w miejscu wydawania posiłków wagę, która

umożliwi przedstawicielom rady rodziców oraz nauczycielom kontrolowanie wielkości

wydawanych porcji żywieniowych. Obok wagi umieszczona będzie tablica informacyjna

z aktualnym menu z wyszczególnieniem wagowym wydawanych porcji żywieniowych .

3. Dzierżawca w dzierżawionych pomieszczeniach nie może świadczyć usług dla

ludności / np. sprzedaż obiadów/. Nie może organizować imprez okolicznościowych.

4. Wydzierżawiający będzie korzystał z jadalni w godzinach wydawania posiłków dla dzieci przedszkolnych tj. od godz. 8.30 do 12.00.

§ 3

1. Dzierżawca zobowiązuje się, że:

- średnia cena / brutto / śniadania i obiadu dla jednego dziecka przedszkolnego przez okres od 01.09.2012r. do 30.06.2015r. wynosić będzie ..................... zł.

2. W kolejnych okresach trwania umowy przewidziana jest możliwość waloryzowania

kwoty za w/w usługę jednak nie więcej niż o roczny wskaźnik inflacji z roku

poprzedniego i przy zachowaniu ustaleń zawartych w § 2 pkt2f.

§ 4

1. Z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie uiszczał czynsz dzierżawny wg zasad określonych w II części umowy.

2. Dzierżawca zobowiązuje się ponosić poza czynszem dzierżawnym opłaty dodatkowe za: wodę, kanalizację, wywóz nieczystości.

3. Opłaty za nośniki energii, wymienione w § 4 ust.2 Dzierżawca będzie dokonywać

w następujących proporcjach:

- woda, kanalizacja- wg wskazań licznika

- wywóz odpadów komunalnych- 50% w stosunku do wartości faktur wystawionych przez

wykonawcę usługi* / lub zakupi na własny koszt kontener i indywidualnie będzie regulował opłaty z wykonawcą usługi* - wybrać odpowiednią opcję

4. Należność dotyczącą w/w opłat Dzierżawca zobowiązany jest wpłacać na konto Wydzierżawiającego po obciążeniu go notą księgową

§ 5

1. Dzierżawione pomieszczenia użytkowane będą przez Dzierżawcę bez prawa dokonywania zmian w ich konstrukcji.

2. Ewentualne planowane adaptacje powinny być każdorazowo uzgodnione

z Wydzierżawiającym w formie pisemnego aneksu do umowy.

3. Dzierżawca nie może oddawać dzierżawionych pomieszczeń w podnajem osobom

trzecim.

§ 6

1. Dzierżawca zobowiązuje się używać dzierżawione pomieszczenia w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów ppoż., bhp, SANEPID-u.

2. Wszelkie uchybienia w przestrzeganiu wymogów naznaczonych przepisami określonymi w

ust. 1 obciążają Dzierżawcę.

3. Koszty utrzymania czystości i porządku w dzierżawionych pomieszczeniach obciążają

Dzierżawcę. Dzierżawca corocznie w okresie ferii letnich zobowiązuje się do malowania pomieszczeń kuchennych szkoły na własny koszt.

§ 7

1. Przedmiotem dzierżawy są urządzenia znajdujące się w pomieszczeniach wynajętych

niniejszą umową, opisanych w § 1.

2. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy zawiera

załącznik nr2 do Regulaminu Konkursu Ofert.

§ 8

1. Dzierżawca użytkował będzie dzierżawione urządzenia z należytą starannością i zgodnie

z przyjętymi warunkami technologicznymi.

§ 9

1. Konserwacje, remonty bieżące i kapitalne urządzeń wymienionych w załączniku nr2

wykonywał będzie Dzierżawca na swój koszt z częstotliwością zgodną z technologią

użytkowania tego typu urządzeń, malowanie i drobne naprawy użytkowanych pomieszczeń, roboty instalacyjne związane z montażem urządzeń i ich montaż : wodomierza,

2. Dzierżawca w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży sprzętu wymienionego

w § 7 umowy, zobowiązuje się odkupić nowy sprzęt tej samej klasy.

§ 10

1. Dzierżawca zobowiązuje się doposażyć na własny koszt dzierżawione pomieszczenia

w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności określonej niniejszą umową.

2. Właścicielem urządzeń określonych w ust.1 pozostaje Dzierżawca.

§ 11

1. Dzierżawca może dokonywać zmiany w dzierżawionych pomieszczeniach urządzeń

wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego.

CZĘŚĆ II

Postanowienia końcowe dotyczące części I umowy

§ 12

1. Strony ustalają, że miesięczna stawka czynszu dzierżawnego /brutto/

wynosić będzie ............................... zł, /słownie ........................../

2. Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia co miesiąc czynszu dzierżawnego

oraz wpłaty na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, w Wodzisławiu Śląskim po obciążeniu go notą księgową w terminie ...7.....dni..

3. W miesiącach wakacyjnych tj. lipiec i sierpień, Dzierżawca pokrywać będzie

50% wysokości czynszu dzierżawnego ustalonego w ust.1 § 12 niniejszej umowy.

§ 13

1. Dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić na rzecz Wydzierżawiającego następujące kary umowne:

- za rozwiązanie umowy z winy Dzierżawcy - 5.000,00 zł

- za organizowanie imprezy bez zgody Wydzierżawiającego- 2.000,00 zł

§ 14

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.09.2012r.do 30.06.2015r.

§ 15

Dla zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy Dzierżawca

wnosi zabezpieczenie w gwarancjach ubezpieczeniowych o wartości 1.500 zł.

§ 16

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.

§ 17

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca narusza postanowienia umowy, a w szczególności:

- nie podjął realizacji umowy,

- pomimo pisemnych zastrzeżeń nie wywiązuje się z warunków umowy lub

w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

- zalega z czynszem lub opłatą za jeden okres płatności lub w inny sposób narusza

postanowienia umowy.

§ 18

W przypadku rozwiązania umowy Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego

opróżnienia lokalu i przekazania do dyspozycji Wydzierżawiającemu,

nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Powyższy termin dotyczy również zwrotu Wydzierżawiającemu dzierżawionego wyposażenia będącego jego własnością.

§ 19

W przypadku nie uiszczenia w terminie czynszu dzierżawnego naliczane będą

ustawowe odsetki za zwłokę .

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają wzajemnych uzgodnień w formie aneksów

pod rygorem nieważności.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

§ 23

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa egzemplarze

otrzymuje Dzierżawca, dwa Wydzierżawiający.

Wydzierżawiający Dzierżawca

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bogusława Szczęsny e-mail bog.szczesny@gmail.com , w dniu:  13‑04‑2012 17:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anita Nowak , w dniu:  13‑04‑2012 17:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2018 22:35:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie